Job: Professor (by Special Appointment) of European Early Modern History of Ideas (Radboud University Nijmegen; Deadline 18 April)Job: Bijzonder hoogleraar Europese vroegmoderne ideeëngeschiedenis (Radboud Universiteit Nijmegen; Deadline 18 april)

The Radboud University in Nijmegen invites candidates to apply for the post of Professor (by Special Appointment) of European Early Modern History of Ideas (0,2 fte without compensation).

You will teach and conduct research in European Early Modern History of Ideas, with a particular focus on the history of philosophy. You will be part of the chair group of Cultural History at the Faculty of Arts, and you will fulfil a bridging role in the research on the early modern history of ideas at the Faculty of Arts (FA) and the Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies (FPTR).

De Radboud Universiteit Nijmegen zoekt een Bijzonder hoogleraar Europese vroegmoderne ideeëngeschiedenis (0,2 fte; onbezoldigd).

U doet onderzoek naar en geeft onderwijs over de vroegmoderne Europese ideeëngeschiedenis, met een accent op de geschiedenis van de filosofie. U bent werkzaam bij de leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis van de Faculteit der Letteren, met de opdracht om een stimulerende brugfunctie te vervullen in het onderzoek op het gebied van de vroegmoderne ideeëngeschiedenis aan de Faculteit der Letteren (FdL) en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR).

Building on the Nijmegen tradition of research in the ‘Republic of Literature’, you will strengthen the research profiles of the chair group of Cultural History (FA), the Centre for the History of Philosophy and Science (FPTR), the ‘Competing Worldviews’ research programme (FPTR), the Institute for Historical, Literary and Cultural Studies (FA) and the interfaculty research programme ‘Europe and Its Worlds’ (FA and FPTR).

To achieve these objectives, you will organise and co-organise conferences, symposiums and other academic activities, publish your research results, acquire research funding, and attract and supervise PhD candidates. You will occasionally give lectures and seminars and supervise BA and MA theses in the context of the study programmes in History and Philosophy.

Work environment

The Faculty of Arts has over 500 academic and support staff dedicated to education and research in the areas of history and art, languages and cultures, linguistics, and communication and information studies. Its research is concentrated in two research institutes: the Centre for Language Studies (CLS) and the Institute for Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). The faculty has ten departments and is home to 2,400 students.

This special teaching and research remit was established by the Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting. This foundation was founded in 1961 to promote the study of the early modern history of ideas. In addition to providing subsidies for scientific and scholarly publications and organising conferences, the foundation tries to achieve its objectives by establishing endowed chairs. Since 1985, the foundation has established chairs at Leiden University (A. Hamilton, 1985-2005), Utrecht University (T. Verbeek, 1993-2005), and Erasmus University Rotterdam (H. Nellen, 2009-2014). F.J. Dijksterhuis has held the endowed chair at VU University Amsterdam since 2015.

What we expect from you

You should:

 • hold a PhD in Early Modern History of Ideas;
 • hold a prominent position in the international research community in this field, as evidenced by leading international publications, key note lectures and an active role in international collaborations;
 • be familiar with both historical and philosophical research in this field;
 • be able to establish interdisciplinary connections, promote interfaculty collaboration and motivate others to participate;
 • have an excellent command of the English language, as evidenced by teaching experience and/or a Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), or be willing to obtain a CPE within two years;
 • have either an excellent command of the Dutch language or be willing to master the Dutch language at C1 level within two years;
 • be familiar with the Dutch university system and be willing to participate in this system in accordance with the applicable rules and customary practices;
 • have a proven ability to acquire indirect government and/or contract research funding;
 • be an inspiring and challenging lecturer with teaching experience at BA and MA levels, preferably hold a University Teaching Qualification (BKO), and be able to communicate your research results to the broader public in an exciting and stimulating way.

What we have to offer

 • employment: 0,2 fte (one day a week);
 • this endowed chair is an unpaid position. The Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting will provide an expense allowance of €5,000 per year. The faculty will offer a number of facilities as required for the proper operation of the chair group;
 • the appointment will be for a period of three years, with the possibility of extension by five years;
 • you will be classified as a Professor Level 2 (Hoogleraar 2) in the Dutch university job-ranking system (UFO).

Other Information

Given the current composition of the academic staff at the Faculty of Arts, female candidates are particularly encouraged to apply.

Would you like to know more?

Further information on: Center for the History of Philosophy and Science

Further information on: Chair Group Cultural History

Further information on: Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Foundation

For more information about this vacancy, please contact:

prof. dr. W.J.H. Furnée, professor

Telephone: + 31 24 3612944

E-mail: j.furnee@let.ru.nl

Are you interested?

Use the link on this page to apply.

You should upload your application (attn. of prof. dr. M.J.P. van Mulken, Dean Faculty of Arts) exclusively using the button ‘Apply’ below. Your application should include (and be limited to) the following attachments:

 • Letter of motivation
 • CV, including the names of three referees

As part of the selection process, you may be invited to give a trial lecture. For more information on your application: + 31 24 3611173.

Voortbouwend op de Nijmeegse onderzoekstraditie op het terrein van de ‘Republiek der Letteren’, versterkt u het onderzoeksprofiel van de leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis (FdL), het Center for the History of Philosophy and Science (FFTR), het onderzoeksprogramma ‘Competing Worldviews’ (FFTR), het Institute for Historical, Literary and Cultural Studies (FdL) en het interfacultaire onderzoeksprogramma ‘Europe and Its Worlds’ (FdL en FFTR).

Om deze doelstellingen te bereiken bent u (mede) organisator van congressen, symposia en andere wetenschappelijke activiteiten, publiceert u over uw onderzoeksresultaten, trekt u onderzoeksmiddelen aan en werft en begeleidt u (buiten)promovendi. Binnen de opleidingen geschiedenis en filosofie verzorgt u incidenteel hoor- en werkcolleges en scriptiebegeleiding op BA- en MA-niveau.

Werkomgeving

De Faculteit der Letteren telt vijfhonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Institute for Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt opleidingen voor ca. vierentwintighonderd studenten, verdeeld over tien afdelingen.

De bijzondere leeropdracht is ingesteld door de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting. Deze stichting is opgericht in 1961 ter bevordering van de bestudering van de vroegmoderne ideeëngeschiedenis. Behalve door het verstrekken van subsidies voor de uitgave van wetenschappelijke publicaties en de organisatie van congressen, tracht de stichting haar doelstelling ook te verwezenlijken door de instelling van bijzondere leerstoelen. Sinds 1985 heeft de stichting leerstoelen ingesteld aan de Universiteit Leiden (A. Hamilton, 1985-2005), Universiteit Utrecht (T. Verbeek, 1993-2005), en de Erasmus Universiteit Rotterdam (H. Nellen, 2009-2014). Sinds 2015 bekleedt F.J. Dijksterhuis de leerstoel aan de VU.

Wij verwachten

Gezocht wordt naar een kandidaat die:

 • gepromoveerd is op het gebied van de vroegmoderne ideeëngeschiedenis;
 • een vooraanstaande positie inneemt binnen de internationale onderzoeksgemeenschap op dit terrein, blijkend uit toonaangevende internationale publicaties, key note lezingen en een actieve rol in internationale samenwerkingsverbanden;
 • vertrouwd is met zowel het historische als het filosofische onderzoek op dit terrein;
 • in staat is om interdisciplinaire verbindingen te leggen, interfacultaire samenwerking te stimuleren en ook anderen daartoe te motiveren;
 • de Engelse taal uitstekend beheerst en dit kan aantonen door leservaring en/of het overleggen van een Cambridge Certificate of Proficiency in English, dan wel zich verplicht dit binnen twee jaar te behalen;
 • de Nederlandse taal uitstekend beheerst, dan wel zich verplicht om de Nederlandse taal binnen twee jaar te leren (C1-niveau);
 • vertrouwd is met het Nederlandse universitaire systeem, en bereid is daarin volgens de geldende regels en gewoontes te participeren;
 • ervaring heeft met het aanvragen van onderzoeksmiddelen uit de tweede en/of derde geldstroom;
 • een inspirerend en uitdagend docent is, met ervaring op BA en MA niveau en bij voorkeur beschikkend over de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), en resultaten van onderzoek ook op een aanstekelijke manier kan uitdragen aan een breed publiek.

Wij bieden

 • aanstelling: 0,2 fte;
 • de bijzondere leeropdracht is onbezoldigd. De Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting stelt een onkostenvergoeding ter beschikking van €5000 per jaar. De faculteit biedt voorzieningen, die voor het goed functioneren van de leerstoelgroep noodzakelijk zijn;
 • in eerste instantie wordt de leeropdracht ingesteld voor een periode van drie jaar, met mogelijke verlenging van vijf jaar;
 • het UFO-functieprofiel Hoogleraar 2 is op deze functie van toepassing.

Overige informatie

Gezien de samenstelling van het hoogleraren corps binnen de Faculteit der Letteren worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Meer weten?

Meer over de inhoud van de vacature:
prof. dr. W.J.H. Furnée, hoogleraar
Telefoon: 024 3612944
E-mail: j.furnee@let.ru.nl

Interesse?

Solliciteer (ter attentie van prof. dr. M.J.P. van Mulken, decaan Faculteit der Letteren) uitsluitend via onderstaande button ‘Solliciteer’. Uw sollicitatie dient de volgende bijlagen (uitsluitend deze) te bevatten:

 • motivatiebrief
 • cv, inclusief de namen van drie referenten

Het verzorgen van een proefcollege kan deel uit maken van de procedure. Voor meer informatie over uw sollicitatie: 024 3611173.